کود سولفات منیزیم

  • PDF
FeaturedMost Hit
+ 4
+ 1

 

نام محصول : کود سولفات منیزیم کد محصول : 3050
قیمت پایه (کیسه 50 کیلویی) : لطفا تماس بگیرید 
سولفات منگنز
آنالیز
Mesh 4-2  
گوگرد SO4  
Fe% کل  
Zn% کل  
K2o%  
%P2o5 کل  
N%  
توضیحات:
سفارش خرید کود
معرفی محصول :
چگونگی  کاربرد آن :
در سال 1891 منیزیم به عنوان عنصر ضروری مورد نیاز گیاه شناخته شد و در سال 1912از این عنصر برای جلوگیری از بروز علائم کمبود در مرکبات استفاده گردید و طی چندین دهه گذشته، منیزیم نیز مانند ازت، فسفر و پتاسیم در کودپاشی درختان میوه جایگاه مهمی را کسب نموده است. در مقایسه با شاخه ها، مقدار منیزیم در برگها و دانه ها بیشتر است. منیزیم در تعداد بیشماری از آنزیم های گیاهی نقش فعال کننده دارد و در این مورد می توان اثر منیزیم را در فعال کردن حامل های فسفری که در جذب سایر عناصر در متابولیسم مواد هیدروکربنه، بخصوص در سیکلی که اسید سیتریک نام دارد است و در تنفس گیاه نیز موثر است دخالت دارد. هر مولکول کلروفیل دارای یک اتم منیزیم می باشد. بنابراین بر اثر کمبود منیزم نه تنها گیاه دچار زردی شده بلکه غلظت سایر رنگ دانه ها مانند گزانتوفیل و کاروتن در گیاه کاهش می یابد.
 
بطور کلی 1/0 درصد منیزیم کل گیاه و 10 درصد منیزیم برگ جزئی از ساختمان کلروفیل است و بخشی از منیزیم نیز در پروتوپلاسم وجود دارد. بیش از 70 درصد منیزیم گیاه یا به صورت آزاد یا املاح معدنی و آلی در شیره سلولی وجود دارد.
 
وظایف منیزیم در گیاه
 
چون منیزیم بخشی از کلروفیل می باشد بنابراین به نظر می رسد در فرآیند فتوسنتز نقش فعالی داشته باشد اما نقش دقیق این عنصر هنوز کامل روشن نیست. منیزیم نقش مهمی در فعال کردن تعدادی از آنزیم های مسئول متابولیسم کربوهیدات ها و آنزیم های مسئول ساخت اسید نوکلئیک از پلی فسفات های نوکلئوتید است. در کلیه این فعل و انفعالات متابولیکی منیزیم به عنوان یک پل ارتباطی بین  ATP یا ADP  و مولکول آنزیم ایفای نقش می کند. در تعدادی از این فعل و انفعالات، منگنز می تواند جانشین منیزیم شود اما میزان فعالیت ان کمتر است.
 
مشخص شده است که منیزیم همراه با فسفات در ساخت روغن در گیاه نقش دارد. بنابراین مقدار کافی منیزیم در گیاه راندمان مصرف کودهای فسفری توسط گیاه و دانه ها را افزایش می دهد. همچنین نقش منیزیم در انتقال کربوهیدرات ها از برگ ها به شاخه ها مورد توجه است.
 
منیزیم در مقایسه با سایر عناصر اصلی به مقدار کمتری توسط درختان میوه جذب می شود. برای مثال درختانی مانند سیب و هلو سالانه به ترتیب 48/4 و 25/4 کیلوگرم در هکتار منیزیم از خاک برداشت می کنند و لی برداشت سالانه ازت، فسفر، پتاسیم و کلسیم خیلی بیشتر است.
 
منابع طبیعی منیزیم در خاک
 
منابع طبیعی  منیزیم در خاک کانیهای سیلیکانی مانند بیوتیت به فرمول(AlSi3O10)(OH)2  K(Mg,Fe)، الیوین(MgFe) SiO4 دارای 48/8 درصد منیزیم و سرپانتین (Mg6Si4O11(OH)6,H2O) با حدود 20 درصد منیزیم می باشد. مسکویت و مونت موریلونیت نیز دارای مقداری منیزیم هستند. دولومیت، سنگ آهک، منگنیت (MgCo3)و اپسومیت (MgSo4,7H2O)  از منابع مهم منیزیم بخصوص در مناطق خشک می باشد.
 
منیزیم موجود در کانیها بر اثر تجزیه و تخریب کانی آزاد شده و وارد فاز محلول خاک می شود. شدت آزاد سازی منیزیم در خاکهای مختلف یکسان نیست. منیزیم آزاد شده یا بوسیله گیاه جذب می شود یا جذب کلوئیدهای خاک گشته و یا مجددأ بصورت کانیهای ثانویه رسوب می کند یا ممکن است در معرض آبشویی قرار گیرند.
 
علائم کمبود منیزیم
 
منیزیم عنصری پویا و تنها عنصر فلزی در کلروفیل است و در مرکز مولکول ان قرار گرفته است. کمبود منیزیم موجب کاهش مقدار کلروفیل می شود و معلوم است که بدون وجود این ترکیب زندگی گیاه می تواند به شدت مختل شود. علائم کمبود در اواخر فصل نباتات ظاهر می شود. و این علائم ابتدا از برگهای مسن گیاه و معمولا چند ماه پس از رشد جدید در بهار ظاهر می شود و بعدا علائم کمبود در برگهای جوان نیز ممکن است ظاهر شود.  اولین علامت کمبود منیزیم ، ظهور رنگ زرد مایل به سبز به صورت لکه کوچک در اطراف رگبرگ اصلی است که به تدریج بطرف حاشیه ها پیش می رود و تمام برگ را فرا می گیرد و تنها بخشی که سبز باقی می ماند نوک برگ ها و قسمت پایین برگ است به عبارت دیگر  قسمت سبز باقیمانده حالت شکل هشت را دارد. کمبود منیزیم موجب می شود که فاصله بین رگبرگ ها حالت ابلقی و چروکیده پیدا کرده و قبل از بلوغ می ریزندو چنانچه شدید باشد 80 تا 90 درصد برگ های مبتلا ممکن است ریزش نماید. میوه ها کوچک و نارس بوده و بازار پسندی ندارند.
 
 یکی از علائم بارز کمبود منیزیم، کلروز برگهاست  که البته با در نظر گرفتن اینکه منیزیم یکی از عناصر اصلی ترکیب کلروفیل است بعید به نظر نمی آید. این کلروز در نباتات مختلف به صورت گوناگون ظاهر می شود. مثلا در جو به صورت لکه های کوچک کشیده و سفید یا زرد روشن بین رگبرگ ها دیده می شود و اغلب این نقاط مانند خط نقطه چین در طول برگ ظاهر می شوند که بعدا مرده و حالت نکروزی پیش می آورند. در نباتات پهن برگ مانند کلم و چغندرقند، برگ به صورت ابلق به خصوص بین رگبرگ ها در می آید که اغلب رگبرگ ها و حاشیه ای از ان سبز باقی می مانند. این زردی در کلم به رنگ های روشن مانند زرد، نارنجی، قرمز و یا بنفش در می آید و در چغندرقند این لکه ها باعث نکروز بین رگبرگ ها و حاشیه های برگ می شود.  
 
در درختان میوه خسارت ناشی از کمبود منیزیم ممکن است بسیار زیاد باشد. علامت معمولی آن ایجاد زردی بین رگبرگ هاست که ممکن است از حاشیه  و احیانا ازکنار رگبرگ  اصلی شروع و به تدریج سایر نقاط برگ را نیز بپوشاند. این کلروز بعدا تبدیل به رنگ ارغوانی یا بنفش می شود که پس از چندی نکروز جای آن را می گیرد.
 
برگ ریزان یکی دیگر از علائم کمبود منیزیم است و این حالت بیشتر در درختان میوه مشاهده می شود. برگ های قسمت پائینی شاخه قبل یا بعد از بروز حالت نکروز شروع به ریختن می کند و به تدریج برگهای جوان نیز خزان می کنند  بطوریکه فقط چند برگ در انتهای هر شاخه باقی می ماند و درختان میوه اغلب قادر به رساندن به میوه خود نخواهند بود.
 
درختان میوه دانه دار معمولا بیشتر از درختان میوه بدون دانه در معرض کمبود منیزیم قرار می گیرد.
 
در مرکبات علائم کمبود منیزیم در بهار ظاهر نشده بلکه در اوایل پاییز و هنگام رسیدن میوه ها ظاهر می شود در شرایط کمبود شدید برگ ها کاملا زرد می شوند و در کمبود بسیار شدید برگ ریزان کامل در درخت بروز می نماید که معمولا با خشکیدن شاخه های کوچک نیز همراه است.
 
علائم کمبود منیزیم در سیب بسیار متغیر است و گاهی از شاخه ها دچار برگ ریزان می شوند و گاهی در تمام درخت ممکن است برگ ریزان روی دهد.
 
بنا به نظر مولدر، درختان سیب در فصل گرم و خشک و در شرایط کمبود منیزیم، برگ بر اثر افزایش تعرق، نکروز شده و سپس می خشکد ولی اگر درخت دارای میوه کافی باشد از طریق میوه ها کمبود آب جبران می شود و بنابراین کمبود منیزیم صدمه کمتری به درخت وارد می کند.
 
علائم اصلی برای تشخیص کمبود منیزیم در برخی از محصولات به صورت موردی بیان شده است:
 
 
 
غلات مثل گندم، جو، یولاف، چاودار
 
برگها بخصوی برگهای پیر رنگ پریده می باشند و لکه های کوچک سبز روشن بین رگبرگ ها دیده می شود. هرچه شدت بیماری بیشتر باشد رنگ این لکه ها سفیدتر است.در جو لبه های برگ ممکن است حالت نکروزی سفید رنگی ظاهر نماید که به تدریج به طرف رگبرگ میانی پیش رود  و لی تمام رگبرگ اصلی را فرا نگیرد.
 
 
 
علوفه
 
در شبدر سفید فاصله بین رگبرگ ها و در قسمت وسط برگ زرد می شود در صورتیکه حاشیه برگ سبز تیره است . حاشیه برگ بعدأ به صورت نکروز قهوه ای رنگ در می آیدو در شبدر قرمز کلروز بین رگبرگ ها با شدت بیشتر ظاهر می شود.
 
سبزی ها
 
برگ های پیر در فاصله بین رگبرگ ها و در قسمت وسط حالت نکروزرا نشان می دهند.اغلب حاشیه برگ ها سبز باقی می ماند. کلروز ممکن است بعدأ به نکروز تبدیل شود و برگ ها خزان کنند.
 
گیاهان صنعتی
 
پنبه: برگ های رسیده ابتدا زردی خفیفی بین رگبرگ ها نشان می دهند ولی بعدأ این کلروز تبدیل به نکروز ارغوانی تیره مایل به قرمز می شود. در صورتیکه برگ ها همچنان سبز باقی می مانند .
 
 چغندرقند: در برگ های پیر، رنگ پریدگی بین رگبرگ ها و حاشیه برگ ظاهر می شود که بعدأ به نکروز تبدیل می شود.
 
 
 
 مرکبات
 
3 نوع نکروز در برگ دیده می شود:
 
1)     برگ ها کلروفیل خود را به صورت لکه های کوچک اطراف میان برگ از دست می دهند. زردی به تدریج به طرف حاشیه برگ پیش می رود تا تمام ان را زرد کندو تمام برگ را می گیرد.
 
2)     زردی غیر از قسمت نوک و تحتانی و قسمت سبز به شکل 7 قسمت تحتانی و حاشیه را گرفته است.
 
3)     کلروز از نوک برگ شروع می شود و برگ حالت ابلقی به خود می گیرد. این حالت بیشتر در برگ های پیر دیده می شودو در صورتی که دو فرم دیگر در برگهای جوان ظاهر می گردد. به هر حال برگ ها بعدأ خزان کرده و میوه ها کوچک و کمرنگ باقی می مانند.
 
گیاهان زینتی
 
گلسرخ :برگ های پیر در فاصله بین رگبرگ ها زرد رنگ می شوند روی ان ها لکه های کوچک نکروزی بین رگبرگ ها و اطراف میانه رگبرگ پیدا می شود که به شکل بیضی وسط برگ را پوشانده است.
 
بگونیا :برگ های پیر در فاصله بین رگبرگ ها زرد شده و سپس نکروزی می شوند. نقاط نکروزی پس از مدتی بزرگ شده و با رنگ قهوه ای روشن یا تیره خشک می شوند و بعضی رگ ها می ریزند.
 
مینا: برگ های پیر در فاصله بین رگبرگ ها زرد هستند. برگ ها از نوک و حاشیه کمی پیچ خورده و به طرف بالا لوله می شوند. در حالات شدت بیماری دمبرگ چروک و چین خورده برگ ها آویزان شده و لکه های ارغوانی بین رگبرگ ها ظاهر می شود.
 
 
 
روش رفع کمبود منیزیم
 
کمبود منیزیم در گیاه را می توان از طریق مصرف املاح محلول منیزیم دار در خاک و یا به صورت محلولپاشی روی گیاه برطرف نمود. رفع کمبود از طریق خاک مستلزم زمان بیشتری است. درختانی که علائم منیزیم در آنها ظاهر می شود اثرات کمبود کود مصرفی در خاک جهت رفع کمبود در فصل بعد ظاهر شده و گاهی ممکن است درمان کامل تا 5 سال یا بیشتر، زمان لازم داشته باشد. از طرف دیگر رفع کمبود از طریق محلول پاشی در مدت چند روز امکان پذیر بوده اما دوام کمتری داشته و به همین دلیل برای تاثیر کامل کود باید محلول پاشی را چندبار تکرار نمود.در فلوریدا درختان مرکبات در خام شنی با PH  اسیدی، منیزیم مورد نیاز خود را از دولومیت مصرفی برای اصلاح PH خاک تامین می نمایند. ریتز و همکاران(1974) گزارش دادند در صورتیکه از گوگرد برای کنترل آفات و دولومیت برای کنترل PH در محدوده 6 یا بیشتر استفاده شود، برای رفع کمبود منیزیم مصرف کودهای منیزیمی ضرورتی ندارد. در صورت بروز علائم کمبود منیزیم می توان از سولفات یا اکسید منیزیم استفاده کرد یا مقدار دولومیت مصرفی را تا نیم برابر افزایش داد تا علائم کمبود برطرف شود. در فلوریدا برای رفع کمبود منیزیم از نیترات منیزیم با غلظت 26/1 کیلوگرم منیزیم در 1000لیتر آب برای محلول پاشی استفاده می شود.
 
 
 
اثر منیزیم بر رشد رویشی
 
در شرایط مزرعه به نظر نمی رسد منیزیم اثر چندانی روی رشد گیاه داشته باشد بطور کلی نیاز غذایی گیاهان به منیزیم کم است و گیاه می تواند انرا از طریق خاک جذب نماید. حتی در شرایط بروز علائم کمبود خفیف در برگها، بر اثر مصرف منیزیم، عکس العمل چندانی در رشد رویش درختان میوه مشاهده نمی شود.
 
 رودر و اسمیت(1952) روی درختان پرتقال جوان و بارده در خاکهای اسیدی و کلورت و رینز(1962) روی درختان گریپ فروت نسبتأ جوان از واریته Marsh و در خاکهای آهکی لومی شنی مشاهده نمودند که منیزیم اثر معنی داری روی رشد رویشی درختان نداشت.
 
 
 
اثر منیزیم در تولید و کیفیت میوه
 
منیزیم در عملکرد و کیفیت میوه تاثیر کمی دارد مگر زمانی که درختان بشدت دچار کمبود این عنصر باشند. در این شرایط چند سال زمان لازم است تا درخت نسبت به منیزیم مصرفی عکس العمل نشان دهد و محصول خوبی تولید کند. زیرا رشد مجدد شاخه هایی که به دلیل کمبود منیزیم خشک شده اند نیاز به زمان کافی دارد.


*** توجه : قیمت های درج شده جهت مصرف کننده و تحویل درب کارخانه می باشد . برای استعلام قیمت نمایندگان می توانید با ما تماس بگیرید .

سفارش خرید کود

مشخصات مطلب

  • بازدید: 14421
  • تاریخ انتشار: شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۲۶
  • شناسه مطلب: 392

 

آدرس کارخانه : یزد ، اشکذر
کیلومتــــــــر 2 جــــــاده طبس
تلفـن تماس : 
035-32721755
035-32721754
نمابر ( فکس ) : 
035-32721288
تلفن همراه : 
09133511214
09122256000

-------------------------

کلیه حقوق متعلق به شرکت پرنیای کویر یزد می باشد 2020©

طراحی سایت

آمار بازدیدکنندگان

بازديها [+/-]
امروز:
ديروز:
دوروز پیش:
104
774
846

-72
اين ماه:
ماه گذشته:
دو ماه قبل:
19342
43840
36026

+7814
امسال:
سال گذشته:
295919
204083
+91836

شما در این صفحه هستید :